• Wojewódzki Konkurs Historyczny
  dla Uczniów Szkół Podstawowych
 • Wojewódzki Konkurs Historyczny
  dla Uczniów Szkół Podstawowych
 • Wojewódzki Konkurs Historyczny
  dla Uczniów Szkół Podstawowych
 • Wojewódzki Konkurs Historyczny
  dla Uczniów Szkół Podstawowych
 • Wojewódzki Konkurs Historyczny
  dla Uczniów Szkół Podstawowych
 • Wojewódzki Konkurs Historyczny
  dla Uczniów Szkół Podstawowych
 • Wojewódzki Konkurs Historyczny
  dla Uczniów Szkół Podstawowych
 • Wojewódzki Konkurs Historyczny
  dla Uczniów Szkół Podstawowych
 • Wojewódzki Konkurs Historyczny
  dla Uczniów Szkół Podstawowych

Patronaty

 

Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Regulamin VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy.
Współorganizatorami są: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Biuro Edukacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku.

§1 Cele i adresaci konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wykazujących zainteresowanie historią, posiadających szeroką wiedzę w tym zakresie i posiadających umiejętność twórczego wykorzystania swojej wiedzy.

 2. Celem konkursu jest:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

 • promowanie uczniów uzdolnionych,

 • motywowanie uczniów do samokształcenia,

 • kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowania dziedzictwa historycznego,

 • doskonalenie metod pracy z uczniem zdolnym.

§ 2 Ustalenia ogólne

 1. Konkurs obejmuje treści zawarte w podstawie programowej przedmiotu historia i społeczeństwo dla szkoły podstawowej oraz treści poszerzające podstawę programowa zawarte w załączniku nr 1 do regulaminu.

 2. Wszystkie informacje o konkursie publikowane będą na stronie internetowej: www.konkurs.zsnr7.net .

§ 3 Organizacja konkursu

1. Konkurs jest trzyetapowy:

 • etap I - szkolny – czas trwania 60 minut,

 • etap II – rejonowy - czas trwania 60 minut,

 • etap wojewódzki - czas trwania 60 minut,

 1. Konkurs na wszystkich etapach odbywać się będzie w formie pisemnej.

 2. Etap szkolny przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe.

 3. Etap rejonowy przeprowadzają Rejonowe Komisje Konkursowe.

 4. Zasięg rejonowych komisji konkursowych określa załącznik nr 2 .

 5. Etap wojewódzki przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa.

 6. Zadania konkursowe dla etapów szkolnego i rejonowego zostaną udostępnione w systemie PIKO.

 7. Szczegółowy harmonogram konkursu zawarty jest w załączniku nr 3.

§ 4 Komisje Konkursowe

 1. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wyznacza Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 2. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej mianuje Przewodniczących Rejonowych Komisji Konkursowych.

 3. Przewodniczący Rejonowych Komisji Konkursowych są jednocześnie członkami Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 4. Pozostałych członków Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w liczbie właściwej do sprawnego przeprowadzenia etapu konkursu mianuje przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 5. Członków Rejonowych Komisji Konkursowych mianują ich przewodniczący w liczbie właściwej do sprawnego przeprowadzenia etapu konkursu.

 6. Dyrektorzy szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie powołują Szkolne Komisje Konkursowe i współorganizują etap szkolny konkursu.

 7. Zadania konkursowe, odpowiedzi oraz zasady punktowania podlegają ocenie przez odpowiednich recenzentów.

 8. Przewodniczący i członkowie komisji konkursowych wszystkich szczebli są odpowiedzialni za ochronę tajemnicy treści zadań konkursowych.

 9. W przypadku dużej liczby uczestników możliwe jest zwiększenie ilości komisji rejonowych.

§ 5 Zasady uczestnictwa

 1. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas IV – VII szkół województwa kujawsko-pomorskiego.

 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 3. Do etapu szkolnego uczeń może przystąpić w innej niż macierzysta szkoła w przypadku gdy konkurs w jego szkole nie jest organizowany.

 4. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie oraz ich zgodę na przetwarzanie danych osobowychna potrzeby konkursu.

 5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

 6. Uczniowie przystępujący do konkursu zobowiązani są posiadać ważną legitymację szkolna.

 7. Nieobecność ucznia na którymkolwiek z etapów konkursu pozbawia możliwości uczestnictwa w konkursie. Nie przewiduje się dodatkowych terminów.

 8. W czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali.

 9. Członkowie komisji nie mogą udzielać wyjaśnień, instrukcji dotyczących zadań.

 10. W przypadku niesamodzielnej pracy, posiadania przy sobie pomocy naukowych, urządzeń elektronicznych lub zakłócania przebiegu konkursu Przewodniczący Komisji Konkursowej  wyklucza uczestnika z udziału.

 11. Przewodniczący Komisji Konkursowej jest zobowiązany dostosować miejsce i warunki pracy do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w sposób nie mogący naruszać zasad samodzielnej pracy ucznia.

§ 6 Prace uczestników konkursu

 1. Prace uczestników konkursu są kodowane.

 2. Rozkodowanie prac następuje po ich sprawdzeniu i weryfikacji przez przewodniczącego komisji konkursowej.

 1. Prace uczestników oceniane są według ustalonego modelu odpowiedzi i schematu punktowania uwzględniając jedynie punkty wyrażone liczbą całkowitą.

 2. Przewodniczący Rejonowych Komisji Konkursowych weryfikują prace uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego konkursu.

 3. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej weryfikują prace uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu.

 4. Ocena prac dokonana przez przewodniczących jest ostateczna.

§ 7 Odwołania

1. W przypadku gdy uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie uznają, że praca została oceniona błędnie, mogą złożyć odwołanie na każdym etapie konkursu.

 • Na etapie szkolnym do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej.

 • Na etapie rejonowym do Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej.

 • Na etapie wojewódzkim do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 • Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów praca ucznia może być udostępniona do wglądu.

 • W ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników na każdym z etapów uczeń lub rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają pocztą elektroniczną chęć wglądu do pracy.

 • Wgląd odbywa się w ciągu 3 dni od zgłoszenia, uczestniczyć w nim mogą maksymalnie dwie osoby po okazaniu dokumentów tożsamości ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna.

 • Wgląd do pracy odbywać się będzie:

1. Na etapie szkolnym w szkole organizującej konkurs w terminie wskazanym przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej.

2. Na etapie rejonowym w miejscu i terminie wskazanym przez Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej.

3. Na etapie wojewódzkim w Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty w terminie wskazanym przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 • W przypadku gdy uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie uznają, że praca została oceniona niewłaściwie mogą złożyć na każdym etapie konkursu pisemne odwołanie od wyniku.

 • Na etapie szkolnym do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej , który po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania zgłasza ucznia do etapu rejonowego..

 • Na etapie rejonowym do Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej.

 • Na etapie wojewódzkim do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 • Odwołanie powinno być złożone w ciągu dwóch dni od dokonania wglądu i powinno zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana.

 • Nie ma możliwości kwestionowania treści zadań i schematu punktowania.

 • Przewodniczący właściwej komisji konkursowej ma 7 dni na rozpatrzenie odwołania.

 • Decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

 • Nie będą rozpatrywane odwołania wniesione po terminie.

§ 8 Etap szkolny

1. Zgłoszenia szkoły do Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych dokonuje dyrektor szkoły przesyłając zgłoszenie według załącznika nr 9 na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy ul. Waryńskiego 1 85-469 Bydgoszcz z dopiskiem Konkurs Historyczny

 1. Odpowiedzialny za przeprowadzenie etapu szkolnego jest dyrektor szkoły, który powołuje Szkolną Komisję Konkursową - załącznik nr 4.

 2. Zadania Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej:

 • Przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu.

 • Sprawdzanie wraz z członkami komisji prac konkursowych.

 • Organizacja wglądu do prac i udzielenie odpowiedzi na wniesione odwołania.

 • Przygotowanie dokumentacji szkolnego etapu konkursu.

 1. W terminie określonym harmonogramie konkursu dyrektor szkoły zobowiązany jest przesłać Przewodniczącemu Rejonowej Komisji Konkursowej prace uczniów, którzy uzyskali min. 80% możliwych do uzyskania punktów wraz ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie załącznik nr 7 i zgodą na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 8 oraz protokół posiedzenia Szkolnej Komisji Konkursowej według załącznika nr 6 i wyników wszystkich uczniów według załącznika nr 5..

 2. Do etapu rejonowego kwalifikuje się 70 uczestników z etapu szkolnego w każdym z rejonów, którzy osiągneli w swoim rejonie najlepsze wyniki, nie mniej jednak niż 80% możliwych do uzyskania punktów.

 3. W przypadku gdy w rejonie mniejsza ilość uczestników niż 70 osiągnie 80 % możliwych do uzyskania punktów do etapu rejonowego kwalifikują się 70 uczestników, którzy osiągneli najlepszy wynik.

 4. W terminie określonym harmonogramie konkursu dyrektor szkoły uczestniczącej w konkursie zobowiązany jest przesłać Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy ul. Waryńskiego 1 85-469 Bydgoszcz z dopiskiem Konkurs Historyczny kopie wyników wszystkich uczniów według załącznika nr 5.

§ 9 Etap rejonowy

 1. Odpowiedzialny za organizację rejonowego etapu konkursu jest Przewodniczący Rejonowej Komisji Konkursowej.

 2. Zadania Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej:

 • Przeprowadzenie etapu rejonowego konkursu.

 • Sprawdzanie wraz z członkami komisji prac konkursowych.

 • Organizacja wglądu do prac i udzielenie odpowiedzi na wniesione odwołania.

 • Przygotowanie dokumentacji rejonowego etapu konkursu.

 1. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się 70 uczestników z wszystkich regionów , którzy osiągneli najlepsze wyniki, nie mniej jednak niż 80% możliwych do uzyskania punktów.

 2. W przypadku gdy we wszystkich rejonach mniejsza ilość uczestników niż 70 osiągnie 80 % możliwych do uzyskania punktów do etapu wojewódzkiego kwalifikują się 70 uczestników, którzy osiągneli najlepszy wynik.

 3. W terminie określonym harmonogramie konkursu Przewodniczący Rejonowych Komisji zobowiązany jest przesłać Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej na adres Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy ul. Waryńskiego 1 85-469 Bydgoszcz z dopiskiem Konkurs Historyczny prace uczestników, którzy osiągneli wynik dający możliwość zakwalifikowania się do finału oraz dokumentację etapu rejonowego.

§ 10 Etap wojewódzki

 1. Odpowiedzialny za organizację rejonowego etapu konkursu jest Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 2. Zadania Przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej:

 • Przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu.

 • Sprawdzanie wraz z członkami komisji prac konkursowych.

 • Organizacja wglądu do prac i udzielenie odpowiedzi na wniesione odwołania.

 • Przygotowanie dokumentacji wojewódzkiego etapu konkursu.

 1. Laureatami zostają uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali, co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów. Jeżeli 90% punktów uzyska mniej niż 25% uczestników etapu wojewódzkiego tytuł laureata uzyskuje 25%, którzy uzyskali najlepsze wyniki w eta- pie wojewódzkim. W przypadku tej samej ilości punktów procent laureatów zostaje powiększony.

 2. Finalistami zostają uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali , co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów.

 3. Etap wojewódzki konkursu odbędzie się w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy przy ulicy Waryńskiego 1.

§ 11 Uprawnienia laureatów i finalistów

 1. Laureaci i finaliści Wojewódzkiego Konkursu Historycznego nabywają uprawnienia laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Wątpliwości i sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.


 1. Dokumentacja wszystkich etapów konkursu jest przechowywana do dnia 31 sierpnia 2018 przez odpowiednie dla danego etapu komisje konkursowe.
 2. Materiały konkursowe na każdym etapie organizacji i przebiegu konkursów objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową.
 3. Za poinformowania uczniów uczestniczących w konkursie o terminach i miejscu poszczególnych etapów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 4. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom etapu rejonowego i wojewódzkiego w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzenia konkursu odpowiada dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń. Dyrektor może delegować nauczyciela.